loader image
wiem gdzie mieszkam
Czas realizacji projektu: Listopad 2022 – Wrzesień 2023

Wiem gdzie mieszkam, wiem gdzie działam

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej oraz podjęcie działań na rzecz (od)budowy tożsamości lokalnej mieszkańców. Realizowane działania pozwolą z jednej strony dotrzeć do lokalnej społeczności z informacjami o historii i współczesności okręgu, jego problemach i sposobach ich rozwiązywania, z drugiej natomiast zebrać nowe i uzupełnić posiadane informacje dotyczące podejmowanego problemu.

Aktualności projektowe

Majowa akcja zakwiecenia Dworca Północnego

W sobotę 18 maja odbyła się akcja zakwiecenia Dworca Północnego. Byliśmy jednym z partnerów tej świetnej akcji. W ramach wkładu stowarzyszenia zakupiliśmy kwiaty oraz ziemię. ...
Zapraszamy na przedświąteczne Chełmionkowe spotkanie

Zapraszamy na przedświąteczne Chełmionkowe spotkanie

Serdecznie zapraszamy na Chełmionkowe przedświąteczne spotkanie dla członków stowarzyszenia, Mieszkańców oraz sympatyków okręgu. Odbędzie się ono w  Auli Uniwersyteckiego ...
Raport podsumowujący realizację projektu „Wiem gdzie mieszkam, wiem gdzie działam”

Raport podsumowujący realizację projektu „Wiem gdzie mieszkam, wiem gdzie działam”

Wszystko ma swój początek i swój koniec.Z końcem września zakończyliśmy nasz projekt "Wiem gdzie mieszkam, wem gdzie działam" finansowany przez  Islandię, Lichtenstein i ...
Okręg Chełmińskie: percepcja przestrzeni, partycypacja społeczna, ocena działań

Okręg Chełmińskie: percepcja przestrzeni, partycypacja społeczna, ocena działań

Serdecznie dziękujemy zespołowi pod okiem dr. hab. Jadwigi Biegańskiej, prof. UMK, w którego skład wchodzili mgr Leszek Dąbrowski oraz Sandra Podolska za przygotowanie ...
VI Święto Chełmińskiego Przedmieścia

VI Święto Chełmińskiego Przedmieścia

17 września 2023 roku już po raz szósty mieliśmy okazję uczestniczyć w wyjątkowym pokazie siły lokalnej społeczności oraz determinacji mieszkańców, sympatyków Chełmionki ...
Zapraszamy na konferencję prasową podsumowującą projekt „Wiem gdzie mieszkam, wiem gdzie działam”

Zapraszamy na konferencję prasową podsumowującą projekt „Wiem gdzie mieszkam, wiem gdzie działam”

Serdecznie zapraszamy na konferencję prasową, która zaplanowana jest na 27.09.2023 o godzinie 12:00, w siedzibie Towarzystwa Naukowego przy ulicy Wysokiej 16 (sala ...

Wypełnij
Ankietę

Drogi Mieszkańcu Chełmionki,

Czy mieszkając w tej części Torunia jesteś w stanie załatwić wszystkie swoje codzienne sprawy?

Czy są na Chełmińskim miejsca gdzie miło spędzasz czas ze znajomymi?

Gdzie udajesz się, aby zadbać o swoją formę fizyczną?

A może czegoś kompletnie Ci brakuje lub warto by wprowadzić jakieś zmiany w naszej okolicy?
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia naszej interaktywnej geoankiety.

Cele Projektu

Celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Chełmińskie Przedmieście, Tu Mieszkam” w partnerstwie z Radą Okręgu-11 „Chełmińskie” oraz Pracownią Zrównoważonego Rozwoju jest podniesienie poziomu aktywności społecznej oraz podjęcie działań na rzecz (od)budowy tożsamości lokalnej mieszkańców. Case study, obejmujący jeden z trzynastu funkcjonujących w mieście okręgów, pozwoli wypracować metodę możliwą do zastosowania w kolejnych okręgach. Projekt zakłada przeprowadzenie analizy problemu, która składa się z prac studyjnych i warsztatów i uwzględnia zarówno mieszkańców jak i Radę Okręgu. Realizowane działania pozwolą z jednej strony dotrzeć do lokalnej społeczności z informacjami o historii i współczesności okręgu, jego problemach i sposobach ich rozwiązywania, z drugiej natomiast zebrać nowe i uzupełnić posiadane informacje dotyczące podejmowanego problemu. Posłużą one do opracowania rekomendacji i wniosku o konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania rad okręgu w Toruniu. Działająca w okręgu Rada Okręgu-11 złoży wniosek do Prezydenta Miasta Torunia wykorzystując jako argumentację materiały zebrane podczas realizacji projektu.

Realizacja Projektu

Działania

1. Diagnoza 11/2022-03/2023

 • analiza uwarunkowań przebiegu granic okręgu Chełmińskie w perspektywie historyczno-geograficznej (geografia społeczna) – opracowana na podstawie danych zastanych,
 • analiza społeczno-demograficzna mieszkańców okręgu Chełmińskie – opracowana na podstawie danych zastanych,
 • analiza potrzeb mieszkańców okręgu Chełmińskie oraz barier i potencjałów zaangażowania mieszkańców na rzecz okręgu – opracowana na podstawie terenowych działań animacyjno-badawczych (4 działania w różnych obszarach okręgu), rozmów terenowych z mieszkańcami (około 120 rozmów w różnych obszarach okręgu), badania z użyciem kwestionariusza, ankiety online (około 80 otrzymanych odpowiedzi),
 • analiza funkcjonowania jednostek pomocniczych w innych miastach w Polsce w zakresie uwarunkowań wpływających na zaangażowanie mieszkańców – opracowanie na podstawie dostępnych opracowań naukowych.
 • Na podstawie przeprowadzonych badań sporządzony zostanie raport, czyli społeczny portret okręgu Chełmińskie, który wskaże na uwarunkowania kształtujące aktywność mieszkańców na rzecz okręgu oraz podane zostaną rekomendacje prowadzenia dalszych działań w tym obszarze, także w odniesieniu do doświadczeń z innych miast.

2. Kampania promocyjno-informacyjna 11/2022-09/2023

 • Strona internetowa stowarzyszenia z podstroną o projekcie będzie służyła informowaniu o projekcie, finansowaniu, podejmowanych działaniach i wynikach.
 • Kampania w mediach społecznościowych –przy wykorzystaniu profili na facebooku : profilu dedykowanego projektowego, profilu naszego stowarzyszenia jak i naszego partnera – rady okręgu “Chełmińskie”.
 • Kampania informacyjna z wykorzystaniem materiałów poligraficznych. Plakaty oraz ulotki informacyjne pojawią się kilka razy podczas realizacji projektu

3. Warsztaty osiedlowe 03/2023-06/2023

 • Pogłębienie diagnozy.
 • Wypracowanie propozycji modyfikacji granic okręgu Chełmińskie.
 • Planowanie działań jakie miałaby podjąć Radą Okręgu oraz inne podmioty społeczne, tak, aby odpowiadały na potrzeby mieszkańców i angażowały ich do działania.
 • Opracowanie narzędzi i metod komunikacji pomiędzy RO, Wnioskodawcą a mieszkańcami.
 • Wzmocnienie kompetencji facylitacyjnych i warsztatowych członków/kiń RO „Chełmińskie”.

4. Warsztaty „rada na radę” 06/2023

 • Działanie obejmuje dwudniowe spotkanie warsztatowe, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele Rady okręgu Chełmińskie oraz rad sąsiadujących okręgów. W warsztatach wezmą udział także mieszkańcy uczestniczący w warsztatach osiedlowych, radni miejscy i przedstawiciele Urzędu Miasta zajmujących się dialogiem społecznym i współpracą z radami okręgów w Toruniu. Łącznie w warsztatach weźmie udział około 20 osób.
 • Celem warsztatów będzie synteza i uwspólnianie propozycji wypływających z warsztatów osiedlowych oraz przepracowanie możliwych proponowanych zmian w granicach okręgu Chełmińskie i okręgach sąsiadujących.
 • Na podstawie wniosków zebranych podczas warsztatów oraz z przeprowadzonej diagnozy Wnioskodawca wraz z Partnerem i chętnymi uczestnikami warsztatów przygotują wniosek o konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic okręgu Chełmińskie oraz rozszerzenia uprawnień rad okręgów w Toruniu.
 • Wniosek o konsultacje społeczne zostanie przedstawiony Prezydentowi Miasta Torunia przy wykorzystaniu uprawnień Rady Okręgu „Chełmińskie” – w roku 2023, w terminie zgodnym z procedurą składania wniosków o konsultacje społeczne.

5. Ewaluacja i podsumowanie działań projektowych 07-09/2023

Produkty

1. Raport z diagnozy opisujący uwarunkowania kształtujące aktywność mieszkańców na rzecz okręgu oraz rekomendacje dalszych działań.
2. Raport podsumowujący warsztaty partycypacyjne dla mieszkańców okręgu Chełmińskie, przedstawicieli rady okręgu (RO) Chełmińskie i sąsiadujących rad okręgowych.
3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczący zmian w funkcjonowaniu rad okręgów w Toruniu oraz granic okręgu Chełmińskie.
4. Kampania info-edu dotycząca działań projektowych oraz opowiadająca o lokalnych potencjałach okręgu Chełmińskie.

Rezultaty

1. Zdiagnozowanie potrzeb i potencjałów ok. 200 mieszkańców okręgu Chełmińskie w zakresie ich zaangażowania w działania na rzecz okręgu.
2. Realizacja 4 warsztatów osiedlowych dla mieszkańców okręgu Chełmińskie, przedstawicieli RO Chełmińskie i sąsiadujących rad okręgowych – łącznie 60 osób.
3. Realizacja 2-dniowych warsztatów dla przedstawicieli RO Chełmińskie i sąsiadujących rad okręgowych, radnych miejskich i przedstawicieli Urzędu Miasta Torunia- łącznie około 20 osób.
4. Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie granic okręgu zamieszkania, lokalnych potencjałów kulturowo-historycznych, działań RO Chełmińskie.

Koordynator projektu: Justyna Kardasz
Promocja projektu: Patrycja Gulak-Lipka oraz Beata Trapnell

Finansowanie projektu

Active-citizens

Projekt „Wiem gdzie mieszkam, wiem gdzie działam” (umowa grantowa nr K2m/0211) finansowany jest przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG  w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Partnerzy

partnerzy projektu

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
Rada Okręgu 11 „Chełmińskie”